ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Art. 1

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen beheerst door deze algemene voor- waarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die voorrang hebben op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele juridische nietigheid van een afzonderlijke bepaling van onderhavige algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

Art. 2

Alle offertes zijn, tenzij anders bedongen, vrijblijvend en maximum 3 maanden geldig. Een bestelling is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door onze vennoot- schap. De handtekening van de klant op onze documenten is voor hem bindend. Opdrachten aangenomen door onze aangestelden of bedienden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die onze vennootschap daartoe kan verbinden.

Elke annulering van een bestelling en/of opdracht dient bij aangetekende brief te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijk aanvaarding. Indien de klant zijn bestelling en/of opdracht annuleert na orderbevestiging door ons doch voor enige uitvoering van de bestelling en/of de opdracht, zal hij binnen de 8 dagen een annulatievergoeding betalen, welke forfaitair wordt begroot op 20 % van het totale bedrag van de bestelling en/of de opdracht, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht desgevallend de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt.

Bij annulatie van de bestelling en/of de opdracht na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst zal de klant binnen de 8 dagen een verbrekingsvergoeding betalen, welke forfaitair begroot wordt op 40 % van het totale bedrag van de bestelling en/of de opdracht, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt.

Art. 3

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn ter goede trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve niet bindend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.        Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen loopt de leverings- of uitvoeringstermijn slechts van de betaling van het voorschot indien gevraagd en nadat de klant ons alle nodige inlichtingen voor uitvoering heeft overgemaakt. Vertraging in de levering of de uitvoering kan dan ook nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens ons.

Art. 4

De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan die plaats van waaruit door of namens ons wordt geleverd. Vanaf voor- melde levering zijn alle kosten (vervoer, verzekering, …) en risico’s met betrekking tot de goederen of installaties volledig voor de klant.

Art. 5

De prijzen vermeld in onze offertes en/of orderbevestigingen zijn geldig op datum van de offerte en/of de orderbevestiging en dit zolang de contractuele voorziene uitvoeringstermijn loopt. Alle welkdanige bijhorigheden zoals verpakking, port,             vracht, taksen zijn ten laste van de klant.

Art. 6

Alle tekeningen, plannen en technische beschrijvingen blijven behoudens andersluidende overeenkomst, uitsluitend onze eigendom. Zonder toestemming mogen zij door de klant niet worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.

Art. 7

De klant moet de goederen bij de levering onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen. De inontvangstname van de goederen dekt de zichtbare gebreken alsook de conformiteit van het geleverde met het bestelde zowel op vlak van de kwaliteit als op vlak van de kwantiteit.

Ook het aanwenden of gebruik van de goederen zal worden beschouwd als een aanvaarding van de door ons geleverde goederen. Eventuele klachten omtrent niet-conformiteit of zichtbare gebreken dienen bij aangetekend schrijven en binnen de 5 dagen na de leve- ring aan onze zetel gestuurd te worden met een gedetailleerde omschrijving van de vastgestelde problemen, op straffe van niet-ont- vankelijkheid. Bij gegronde klachten behoudt onze firma zich de keuze voor om ofwel de goederen te vervangen, ofwel de waarde ervan te vergoeden.Onze gehoudenheid zal ingevolge huidig beding derhalve steeds en onherroepelijk beperkt dienen te blijven tot de waarde van de door ons geleverde goederen, dit op basis van de door ons aangerekende prijzen.

Art. 8

Eventuele klachten omtrent onze facturen dienen bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na de factuurdatum aan onze zetel gestuurd te worden met een gedetailleerde omschrijving van de grondslag van de klacht. Bij gebreke van een klacht binnen voormelde termijn wordt de klant geacht onze factuur te hebben aanvaard.

Art. 9

De aansprakelijkheid die wij kunnen oplopen ingevolge de niet-nakoming van een verplichting in het kader van de door ons afgesloten overeenkomsten vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:

A) onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximum de waarde van de betrokken overeenkomst, exclusief BTW en kosten, waarbij wij ons steeds het recht voorbehouden om ofwel de goederen te vervangen of te herstellen binnen een redelijke termijn, ofwel de waarde ervan te vergoeden.

B) In ieder geval kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor :

- alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden ingevolge de niet-nakoming   van de overeenkomst zoals bvb. financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van reputatie, …

- schade die de klant zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden;

- schade aan ander materiaal dan datgene dat door ons werd geleverd in uitvoering van de betrokken overeenkomst

Art. 10

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die voor ons uit de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant voort- vloeien, blijven de geleverde goederen of uitgevoerde werken ons op risico van de klant in eigendom toebehoren, en kunnen ze der- halve in geval van niet of niet-tijdige betaling door ons worden teruggevorderd en teruggenomen zonder enige formaliteit.

Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom zijn alle risico’s betreffende de goederen en werken aan de klant over- gedragen vanaf de levering zoals bepaald in art. 4. Indien is overeengekomen dat de klant zelf de goederen zal afhalen en deze op de afgesproken datum de goederen niet afhaalt, geschiedt de bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling op risico en kosten van de klant.

Art. 11

Indien er zich bij het monteren door ons personeel omstandigheden voordoen buiten onze wil om waarbij deze werkzaamheden die- nen gestaakt te worden (bvb. het niet klaar zijn van de plaats waar dient gemonteerd te worden, het niet bereikbaar zijn van de werf voor onze vrachtwagens, enz.) zullen de verloren gegane uren en de nutteloze verplaatsingskosten aan de klant gefactureerd worden.

Art. 12

Wij behouden ons het recht voor, voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, van de klant betaling van voorschotten en waarborgen tot betaling van de koopprijs en de uitvoering van de overeenkomst te vragen. De kosten van de vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant.

Indien de klant niet ingaat op ons verzoek dienaangaande, behouden wij ons het recht voor om de verdere uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen, totdat de klant aan ons voormeld verzoek heeft voldaan, ofwel om de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden lastens de klant te beschouwen, in welk geval de klant bijkomend ofwel een annulatievergoeding in de zin van art. 2 ofwel een verbrekingsvergoeding in de zin van art. 14 van huidige algemene voorwaarden zal verschuldigd zijn.

Art. 13

Behoudens andersluidend beding gelden de garantievoorwaarden zoals vermeld op onze website www.cope-invent.be, waarvan de klant uitdrukkelijk erkent kennis te hebben genomen.

Art. 14

Alle facturen zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum op de vennootschapszetel te GULLEGEM.

Behoudens uitdrukkelijke afwijking zijn onze werknemers niet bevoegd om bedragen van de factuur te ontvangen.

Elke op haar vervaldag niet of niet-volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest opbrengen van 9,5% per jaar, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12%, bij wijze van forfaitaire vergoeding, dit met een minimum van 125,00 EUR en een maxi- mum van 2.500,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Eveneens zijn wij gerechtigd om de (verdere) uitvoering van de opdracht te schorsen, indien de klant nog niet heeft voldaan aan zijn betalingen in het kader van ofwel de specifieke ofwel enige andere overeenkomst tussen partijen.

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden.

Art. 15

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de klant in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling of kennelijk onvermo- gen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische vorm van de klant.

Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichting t.a.v. ons behouden wij ons enerzijds het recht voor om de verdere uit- voering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen, en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen.

Ingevolge deze ontbinding zullen wij, die eigenaar zijn gebleven van de goederen, de goederen kunnen recupereren en verkopen ten- einde alle schade te beperken en dit 8 dagen na aangetekend schrijven aan de in gebreke blijvende klant.

Voor alle gevallen waarin de overeenkomst met de klant wordt ontbonden lastens de klant, verbindt de klant zich er toe om binnen de 8 dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, die forfaitair begroot wordt op 40% van de waarde van de betrokken overeen- komst, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedragen.

Art. 16

In geval van overmacht van onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de klant slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde.

Overmacht geeft de klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking.

Onder overmacht wordt alle onvoorzienbare omstandigheden, zo in binnen- en buitenland, ten gevolge waarvan naleving der over- eenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.

Art. 17

De overeenkomsten worden gesloten te GULLEGEM en zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van het Vredegerecht te MENEN of de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, Afdeling Kortrijkof de Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk, tenzij wij verkiezen het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de klant.

 

01

Pvc

Cope-invent werkt voor de PVC-ramen en deuren enkel met hoogwaardige Schüco-profielen. De profielen zijn verkrijgbaar in een 5, 6, 7-kamer reeks met diverse uitstralingen. Deze beantwoorden perfect aan de eisen van de moderne architectuur en de hedendaagse bouwvoorschriften.

02

Alu

Cope-invent maakt zijn alu ramen en deuren met hoogwaardige Alu-K-profielen. De verschillende Aluminium-reeksen zijn inzetbaar voor diverse nieuwbouw en renovatie projecten en beantwoorden perfect aan de eisen van de moderne architectuur en de hedendaagse bouwvoorschriften.

03

Hout

Ook voor wie kiest voor hout levert Cope-invent hoogwaardige afgewerkte producten. We passen de modernste technieken toe en verwerken hoogwaardige producten die zowel voor nieuwbouw als renovatie de beste resultaten oplevert.

04

Beglazing

De hedendaagse energienormen eisen steeds hogere kwaliteitsnormen van het glas. Comfort, veiligheid, economische en ecologische aspecten komen steeds hoger op het verlanglijstje van de klant te staan. Cope-Invent zorgt samen met zijn toeleveranciers voor de gepaste combinatie.

05

Poorten

Cope-invent levert hoogwaardige poorten met een prima prijs-kwaliteitsverhouding, een korte leveringstermijn, de strengste veiligheidsnormen en een 24/24 service 7/7. Alle panelen hebben een dikte van 42mm waarbij de isolatie bestaat uit polyurethaanschuim.

06

Vouwdeuren

Alu-vouwdeuren De toepassing van het vouwwandsysteem situeert zich voornamelijk in de horeca-, winkel en de privésector waar een volledige wand kan opengeschoven worden. De vouwwand laat ook toe het ganse jaar van een zwembad of terras te genieten.

07

Sponsoring

Cope-Invent draag zijn steentje bij aan een warmere samenleving. We steunen enkele sport activiteiten, waaronder Rally-Time, enkele lokale goede doelen en Gullegem-Koerse de grootste kermiskoers ter wereld. Een hoogmis voor de wielersport West Vlaanderen.